In deze informatie over gegevensbescherming lichten wij de aard, de omvang en het doel toe van de verwerking van uw persoonlijke gegevens ("gegevens" afgekort) op onze website www.thats.business/be en bij het gebruik van ons online magazine. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie kan ik hiervoor contacteren?

 

Contactgegevens:

GRENKE LEASE BV

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

Telefoon: + 32 (0)2-333 5050

Fax: +32 (0)2-333 5060

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bereiken via:

GRENKE LEASE BV

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 BrusselE-Mail: d

 

2. Waarom verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrondslag?

 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BWBG):

 

a. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG)

 

Indien noodzakelijk zullen wij uw gegevens niet enkel verwerken voor de feitelijke  uitvoering van het contract, maar ook om onze eigen rechtmatige belangen en die van derde partijen te beschermen, met name voor het :

 

 • beoordelen en optimaliseren van de procedures voor de analyse van de behoeften met het oog op rechtstreeks contact met de klant;
 • optimaliseren van een op behoeften gebaseerd ontwerp van de website;
 • maken van reclame of voeren van markt- en opinieonderzoek, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • doen gelden van onze rechten en ons te verdedigen bij een juridisch geschil;
 • waarborgen van de IT-veiligheid en IT-werking van ons bedrijf;
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten.
   

b. Op grond van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG)

 

Voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bv. voor de verspreiding van onze nieuwsbrief), is de rechtmatigheid van deze verwerking gewaarborgd op basis van uw toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons werden verstrekt vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan het moment van de intrekking.
 

3. Wie krijgt toegang tot mijn gegevens?

 

Tenzij hieronder of in de voorgaande paragrafen uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden of andere ontvangers.

De diensten van ons bedrijf die toegang tot uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, krijgen toegang tot uw gegevens. De dienstverleners en uitvoeringsagenten waarop wij een beroep doen, kunnen voor deze doeleinden ook uw gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën van IT-diensten, logistiek, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en consulting, alsmede verkoop en marketing.

 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 

 • u hiervoor overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de AVG uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,
 • de doorgifte overeenkomstig artikel 6 (1) (f) van de AVG vereist is om rechten te doen gelden, uit te oefenen of zich in rechte te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet bekend te maken,
 • er een wettelijke verplichting is voor de doorgifte overeenkomstig artikel 6 (1) (c) van de AVG, en
 • dit wettelijk toegestaan is en volgens artikel 6 (1) (b) van de AVG vereist is voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Hosting

Wij maken gebruik van de externe dienstverlener BloomReach B.V., Oosteinde 11, 1017 WT Amsterdam, voor de beschikbaarstelling en technische werking van ons online magazine (de zogenaamde hosting). De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor het leveren van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten. De dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt uitsluitend namens ons in overeenstemming met instructies en wij hebben met hen een contract gesloten voor orderverwerking in overeenstemming met art. 28 van de AVG.

 

4. Hoe worden mijn gegevens op de website verwerkt?

 

Tenzij anders vermeld, verwerken wij uw gegevens op onze website hetzij om gevolg te geven aan uw verzoek (artikel 6 (1) (b) van de AVG), hetzij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f) van de AVG) als volgt:

 

a) Gebruiksgegevens

 

Elke keer dat u een pagina opent en een bestand ophaalt, slaat dit proces automatisch de algemene gegevens op in een logbestand. De opslag is uitsluitend systeemgebonden en dient uitsluitend voor veiligheidsdoeleinden of om aangifte te doen van strafbare feiten in uitzonderlijke omstandigheden. De gegevens worden opgeslagen in httpd-toegangslogbestanden in de datacenters van onze serviceprovider Bloomreach en kunnen worden opgevraagd in geval van een gerechtvaardigd belang.

 

Doorgifte van gegevens aan andere derden of elke andere evaluatie vindt niet plaats, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De gegevens worden automatisch gewist na een bewaartermijn van 4 weken. In het bijzonder worden de volgende gegevens opgeslagen bij elke toegang:

 

 • Gebruikt apparaat
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Tijdzone
 • Overgedragen datavolume
 • Melding of de toegang succesvol was
 • Beschrijving van het gebruikte type webbrowser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Eerder bezochte site
 • Provider
 • IP-adres van de gebruiker

 

Wij slaan uw browsergeschiedenis niet op.

 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de voornoemde doeleinden, evenals de technische noodzaak om de verzamelde gegevens te verwerken om onze website aan u te kunnen tonen.

 

b) Contactformulieren en andere aanvragen

 

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Het kan nodig zijn uw contactgegevens en een bericht te verstrekken om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

 

De verzamelde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt met het oog op de beantwoording van uw verzoek of het leggen van contact en de daarmee samenhangende technische administratie.

 

De gegevensverwerking met het oog op de beantwoording van vragen door ons vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG. Wanneer u contact met ons opneemt om een contract met ons te sluiten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 (1) (b) van de AVG.

 

De door ons verzamelde persoonsgegevens om aan uw verzoek te voldoen, worden automatisch gewist nadat uw verzoek is afgehandeld, indien uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgelost en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

 

Indien u er uitdrukkelijk mee instemt om gecontacteerd te worden via e-mail, telefoon of post (overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de AVG) in het kader van het contactformulier of een andere aanvraag, geeft u Grenke Lease BV de mogelijkheid om u in de toekomst per telefoon, e-mail of post te informeren over actuele producten en diensten, in de geselecteerde categorie. Ook kunnen wij uw gegevens opslaan met het oog op het toesturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast bewaren wij uw IP-adres en de datum van uw registratie om in geval van twijfel uw aanmelding voor de nieuwsbrief te kunnen bewijzen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of u kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink in de voettekst van de nieuwsbrief.

 

c) Deelname aan enquêtes

 

U kunt deelnemen aan enquêtes op onze website. Deelname aan de enquête is vrijwillig, evenals het beantwoorden van individuele vragen.

 

Als onderdeel van de enquête noteren wij uw antwoorden op de afzonderlijke vragen. Op basis van de enquêteresultaten maken wij anonieme evaluaties die geen verband houden met uw persoon (bv. "34% van de deelnemers koos antwoord abc op vraag xyz"). Wij zullen uw antwoorden niet gebruiken om uw persoon te evalueren en wij zullen uw antwoorden niet opslaan tezamen met de gegevens die u identificeren (bv. Naam of e-mailadres).

 

d) Nieuwsbrief

 

Wij informeren u graag op basis van uw toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG) over het laatste nieuws met onze nieuwsbrief.

 

Om de nieuwsbrief te ontvangen, dient u uw naam en e-mailadres in te voeren. U kunt ook nog andere optionele informatie invoeren en indienen. Nadat u uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u van ons een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres, waarin u op een bevestigingslink moet klikken om het door u opgegeven e-mailadres te verifiëren.

 

Uw gegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen ten behoeve van de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast bewaren wij uw e-mailadres en de datum van uw registratie om de inschrijving op de nieuwsbrief te kunnen bewijzen in geval van twijfel. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) (c) van de AVG, aangezien wij wettelijk verplicht zijn om het bewijs van inschrijvingen te leveren. Om het succes van onze nieuwsbrief te meten, verzamelen wij bovendien begegevens over het feit of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend en op welke links wordt geklikt.

 

Voor de bezorging van onze nieuwsbrief werken wij samen met de Eloqua-dienst van de provider ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland. Nieuwsbrieven die met behulp van Eloqua worden verstuurd, maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens vooral om te achterhalen welke onderwerpen voor u interessant zijn door te volgen of onze e-mails worden geopend en welke links u aanklikt. Vervolgens gebruiken we deze gegevens om de e-mails die wij u sturen en de diensten die we leveren te verbeteren, en om deze te koppelen aan bestaande tracking- of profileringsinformatie. Wij kunnen uw e-mails niet volgen als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard heeft uitgeschakeld. In dat geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracering wel plaats. Voor meer informatie over het gebruik van Eloqua verwijzen wij u naar de aanvullende opmerkingen onder h.

 

U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijf-link onderaan de nieuwsbrief. 

 

e) Gebruik van lokale opslag

 

Om u in staat te stellen het online magazine aan uw persoonlijke behoeften en gebruik aan te passen, maken wij gebruik van zogenaamde lokale opslagtechnologie (ook bekend als "lokale gegevens" en "lokale opslag"). Hierbij worden gegevens lokaal opgeslagen in de cache van uw browser, die blijft bestaan en kan worden gelezen, zelfs na het sluiten van het browservenster of het afsluiten van het programma - tenzij u de cache verwijdert.

 

Lokale opslag maakt het mogelijk uw voorkeuren bij het gebruik van het online magazine op uw computer te bewaren en opnieuw te gebruiken. De gegevens uit de lokale opslag worden gebruikt om u in staat te stellen een favorietenlijst te gebruiken. De volgende informatie wordt door ons als lokale gegevens opgeslagen:

 

 • de adressen van de tijdschriftpagina's die u aan uw favorietenlijst heeft toegevoegd

 

Derden hebben geen toegang tot de in de lokale opslag opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Wij gebruiken deze technologie op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel (6) (1) (f) van de AVG om u de bladwijzerfunctie te kunnen aanbieden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens door uw favorietenlijst te wissen. De opslag in lokale opslag is noodzakelijk voor de technische uitvoering van de favorietenlijst en voor het aanbieden van deze dienst.

 

f) Gebruik van cookies

 

aa) Algemene informatie

 

Om uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende sites zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerondernemingen in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

Cookies hebben geen toegang tot andere bestanden op uw computer en kunnen uw e-mailadres niet identificeren.

 

bb) Gebruik van cookies

 

Zoals de meeste websites die u bezoekt, maakt ook onze website gebruik van cookies om de gebruikerservaring bij zowel eenmalige als herhaalde websitebezoeken te verbeteren. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig schakelen tussen websites, uw configuraties opslaan en gebruik maken van hulpmiddelen van derden (zoals YouTube-video's) op de website.

 

Cookies worden hetzij op onze website geplaatst (first party cookies) hetzij op andere websites waarvan de inhoud op onze website verschijnt (third party cookies). Deze derde verstrekkers (zoals Facebook) kunnen cookies plaatsen als u bent ingelogd op hun pagina's en onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Gelieve de websites van derden te bezoeken voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

 

cc) Legitimiteit van de opslag van cookies

 

De essentiële cookies worden op basis van onze gerechtvaardigde belangen opgeslagen (artikel 6 (1) (f) van de AVG) voor de optimalisering en het ontwerp van onze op de behoeften afgestemde website.

 

Functionele en statistische cookies alsmede cookies voor marketingdoeleinden worden opgeslagen op basis van de toestemming van de gebruiker (artikel 6 (1) (a) van de AVG). Deze cookies worden daarom alleen geplaatst als de gebruiker instemt met de opslag door zijn toestemming te geven voor de cookie-melding op de website.

 

dd) Deactiveren en verwijderen van cookies

 

De instelling die u bij het eerste bezoek kiest naar aanleiding van de cookiemelding, wordt opgeslagen. De gekozen instellingen kunnen hier te allen tijde worden aangepast in de privacy-instellingen.

Privacy instellingen

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als de standaardinstellingen voor cookies in uw browser zijn opgeslagen, draaien alle processen op de achtergrond zonder enige melding. U kunt deze instellingen echter te allen tijde wijzigen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en geval per geval kunt beslissen of deze voor specifieke gevallen of in het algemeen moeten worden geaccepteerd of gedeactiveerd.

 

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor marketing- of reclamedoeleinden kan voor diverse diensten worden ingediend via de website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u het gebruik van cookies verhinderen door ze uit te schakelen in uw browserinstellingen. Gelieve er dan wel rekening mee te houden dat u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

ee) Overzicht van de cookies die we gebruiken

 

Essentiële cookies

 

Essentiële cookies zijn nodig om onze website bruikbaar te maken door basisfuncties mogelijk te maken, zoals websitenavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies werkt de website mogelijk niet naar behoren.

 

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen informatie over hoe een website wordt gebruikt, zoals bv. de frequentie van sitebezoeken en of een gebruiker foutmeldingen op een pagina ontvangt. Deze cookies slaan geen informatie op aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd en dus anoniem geëvalueerd. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van een website en dus de gebruikerservaring te verbeteren.

 

 

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruiker en die afgestemd zijn op zijn interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of u al dan niet een website heeft bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals adverteerders. Cookies om targeting en advertenties te verbeteren, worden vaak gekoppeld aan websitefuncties van derden.

g) Bereikanalyse met behulp van Piwik

 

Als u daarmee instemt (artikel 6 (1) (a) van de AVG), gebruiken we Piwik, een softwareprogramma voor de statistische evaluatie van de gebruikerstoegang.

 

Uw IP-adres wordt gehasht voordat het wordt opgeslagen. Piwik gebruikt echter cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. In dit geval kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze online-inhoud wordt op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven.

 

U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking als volgt intrekken:

 

 

Privacy instellingen

h) Gebruik van Eloqua

 

Wij gebruiken de Eloqua-service om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om onze nieuwsbrieven te versturen en om onze dienstverlening te optimaliseren. De Eloqua-servers van de leverancier ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland, bevinden zich in de EU.

 

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, gebruikt Eloqua overeenkomstige cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken (hierna gebruiksgedrag genoemd). Als u al eens een website heeft gebruikt die gebruik maakt van Eloqua, heeft u mogelijk al een Eloqua-cookie. Zelfs als deze cookie op andere websites is geplaatst, is de informatie van uw bezoek aan onze websites alleen zichtbaar voor ons en wordt deze niet gedeeld met Oracle of andere gebruikers van het Eloqua-systeem. Het is ook niet mogelijk voor ons om deze cookie te gebruiken om informatie over uw bezoeken aan andere websites vast te leggen of te bekijken.

 

Indien u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens invoert (bijv. in het contactformulier), worden deze gegevens samen met het gebruiksgedrag verwerkt om u op de website en in onze nieuwsbrief op uw interesses afgestemde inhoud aan te bieden en om u op basis van uw gegevens op uw individuele interesses afgestemde nieuwsberichten en informatie over ons bedrijf of ons dienstenaanbod te kunnen toesturen. Voor dit doel is het technisch noodzakelijk dat wij uw verzamelde en verstrekte gegevens in gebruikersprofielen combineren en voor de voornoemde doeleinden evalueren. Dit gebeurt intern en uitsluitend voor de voornoemde doeleinden.

 

De rechtsgrondslag voor de evaluatie van het gebruik van onze website is uw toestemming (artikel 6, (1) (a) van de AVG), die u ons mogelijk hebt gegeven tijdens het gebruik van onze website.

 

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server en daar opgeslagen. Eloqua gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten over de activiteit op de website samen te stellen. Als u het gebruik van Eloqua-cookies of de evaluatie van het gebruiksgedrag op uw apparaat in de toekomst wilt voorkomen, is dit mogelijk via de volgende link: Eloqua Opt-Out.(link to https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html).

 

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Eloqua vindt u hier: Oracle Privacy Policy.(link to https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html).

 

i). Gebruik van Facebook pixel

 

aa) Verwerkte data

 

Op onze website gebruiken we “Facebook Pixel” van “Facebook” (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland). Met Facebook Pixel kunnen wij onze bezoekers classificeren in doelgroepen om advertenties op facebook te laten zien. De vastgelegde data (IP adres, informatie over de webbrowser, locatie van de website, aangeklikte knoppen, mogelijke pixel IDs en andere functies) kan niet door ons worden ingezien maar wordt enkel gebruikt in het kader van het tonen van bepaalde advertenties. Wanneer de Facebook Pixel code wordt gebruikt, wordt er ook van cookies gebuikt gemaakt. 

Wanneer u een Facebook account heeft en bent ingelogd, wordt uw bezoek aan deze website toegewezen aan uw Facebook gebruikers account.

Voor het uitwisselen van data maakt uw browser automatisch connectie met de Facebook server. We hebben geen invloed op de omvang en verder gebruik van data die door Facebook door middel van het gebruiken van deze tool wordt verzameld. Derhalve informeren wij u volgens onze kennis hieromtrent: Door het gebruik van Facebook Pixel ontvangt Facebook informatie dat u de overeenkomstige site van onze website bezoekt en een van onze advertenties heeft geopend of erop heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook dienst kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

 

Informatie omtrent het gebruik van Facebook Pixel voor advertentie campagnes kan u vinden op: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

 Informatie omtrent de privacy policy van Facebook kan u vinden op: https://www.facebook.com/policy.php

verdere informatie omtrent het verwerken van data door Facebook kan u vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy

 

bb) Doelen voor het verwerken van data

 

Wij gebruiken deze functies om u aanbiedingen te kunnen doen die aansluiten bij uw interesses.

 

cc) Wettelijke basis

 

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

 

We slaan uw data op zolang wij het nodig hebben voor het respectievelijke doel (het laten zien van advertenties op basis van interesse), of zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw data of tot u uw instemming herroept.

 

Het deactiveren van de ‘Facebook Custom Audiences’ functie is mogelijk voor ingelogde gebruikers via: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

u kunt uw instellingen voor advertenties in Facebook instellen op: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

j) Het gebruik van Google Remarketing en Double Click


aa) Verwerkte data

 

Google Remarketing en Double Click (nu Google Ad Manager): We maken gebruik van Google Remarketing en Google Double Click van Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dankzij deze technologie worden cookies gebruikt die analyseren hoe u onze website gebruikt en die uw browser het mogelijk maakt herkend te worden wanneer u websites bezoekt die toebehoren aan het Google adverteer netwerk. Voor dit doel gebruikt de Google Analytics tracking code zogenaamde dubbel click cookies bovenop de Google Analytics cookies. Deze cookies verzamelen data van andere derden-websites binnen het Google Display Netwerk die u heeft bezocht en op welke advertenties u heeft geklikt. Daarnaast worden first-party cookies (van bijvoorbeeld Google Analytics) en third party cookies (van bijvoorbeeld Google cookie voor weergave-instellingen) aan elkaar gelinkt. Dit zorgt ervoor dat we de getoonde advertenties en uw interactie met de advertenties kunnen evalueren.

 

Google Ads Convesion Tracking : We maken gebruik van Google Ads Conversion Tracking. Door middel van deze technologie worden cookies geplaatst wanneer u interreageert met een van onze advertenties (bv. erop klikt). Deze cookies worden gebruikt om te analyseren wat er gebeurt nadat u met de advertentie heeft geinterreageerd (bijvoorbeeld of u het product gekocht hebt, u de advertentie bekeek via een smartphone of u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven).

 

bb) Doelen van het verwerken van de data

 

Google Remarketing en Google Double Click (nu Google Ad Manager): Wij gebruiken deze technologie om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen op andere websites in het advertentienetwerk van Google. De advertenties hebben betrekking op inhoud die u eerder op onze website hebt bekeken.

 

Google Ads Conversion Tracking: Wij gebruiken deze technologie om onze aanbiedingen te verbeteren.

 

cc) Wettelijke basis

 

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

 

De data die wordt verzameld via de Google functies wordt opgeslagen en regelmatig verwijderd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen aan te duiden in uw browser.

U kunt ook voorkomen dat Google data verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser add-on, verkrijgbaar via deze link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Dynamic Remarketing en Double Click alsmede Google Ads Convension Tracking: U kunt zich verzetten tegen de opslag van cookies en het bijbehorende verwerken van data voor gepersonaliseerd adverteren door het deactiveren van gepersonaliseerde advertenties via uw advertentie-instellingen http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

 

U kan het gebruik van cookies door derde partijen deactiveren via de deactivatie-website van „the network advertising initiative“ (http://optout.networkadvertising.org/#/). Als alternatief kan u de dubbel click cookies deactiveren door het installeren van een browser plug-in ( https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl)

 

Dit kan de de functionaliteit van onze website beperken.

Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Google (https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/).

 

 

k)  Gebruik van Linkedin Insights en Conversion Tracking

 

aa) Verwerkte data

We gebruiken de LinkedIn Insight Tag van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA voor deze website. De LinkedIn Insight Tag creëert een LinkedIn browser cookie die de volgende data verzamelt:

 

 • IP adres
 • Tijdstip
 • Activiteiten op een pagina
 • Demografische data van LinkedIn indien de gebruiker een actief LinkedIn lid is.

 

Deze technologie maakt het ons mogelijk overzichten te maken van de werking van onze advertenties en informatie over de interactie met onze website. Voor dit doel is de LinkedIn Insight Tag geïntegregeerd in deze website, die een verbinding maakt met een LinkedIn server indien u onze website bezoekt en u tegelijkertijd aangemeld bent met uw LinkedIn account.

 

bb) Doelen van het verwerken van de data

 

Wij verwerken uw data om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over onze websitebezoekers die ons benaderen via onze campagnes op LinkedIn.

 

cc) Wettelijke basis

 

We gebruiken uw data omdat u uw akkoord (artikel 6 (1) (a) van de AVG) heeft gegeven. We verkrijgen uw akkoord via onze cookie banner wanneer u onze website bezoekt.

 

dd) Duur van de opslag en controleopties

 

We slaan uw data op zolang we het nodig hebben voor het respectievelijke doel (campagne evaluatie), of zo lang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag van uw data of tot wanneer u uw instemming herroept.

 

De verzamelde data wordt geëncrypteerd. Meer informatie vindt u hier (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?lang=nl). De privacy policy van LinkedIn vindt u hier (https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?) en de LinkedIn opt-out vindt u via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.   

 

i) Integratie van Google Maps

 

We integreren de kaarten van de service "Google Maps" zoals aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers, die echter niet worden verzameld zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). Tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik ervan, is onze wettelijke basis voor deze gegevensverwerking ons gerechtvaardig belang (artikel 6 (1) (f) van de AVG) om onze website zo te ontwerpen dat deze aan uw behoeften voldoet. De gegevens kunnen ook in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring, worden de bij ons opgeslagen gebruiks- en registratiegegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde gebruik en het verwijderen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

 

Wij verwerken en bewaren andere persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Er dient te worden opgemerkt dat onze zakelijke relatie een doorlopende verplichting is, die bedoeld is om jaren mee te gaan. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij regelmatig verwijderd, tenzij de - tijdelijke - verdere verwerking ervan noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 

 • Voldoen aan de commerciële en fiscale bewaringsverplichtingen: het Belgisch Wetboek Economisch Recht, de Belastingwetgeving, de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, etc. Deze wetten vereisen dat de gegevens  tussen vijf en tien jaar worden bewaard.

 • bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijnen. Volgens de Belgische wetgeving kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, hoewel de verjaringstermijn meestal ligt tussen de vijf en tien jaar.

 

6.  Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

 

Iedere betrokkene heeft ten opzichte van ons

 

 • het recht van toegang op grond van artikel 15 van de AVG;
 • het recht op verbetering op grond van artikel 16 van de AVG;
 • het recht op verwijdering op grond van artikel 17 van de AVG;
 • het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG;
 • het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 van de AVG;
 • en het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 van de AVG

.

Met betrekking tot het recht van toegang en het recht om gegevens te laten wissen, gelden de beperkingen uit hoofde van de BDPA. Daarnaast is er het recht om hoger beroep aan te tekenen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de AVG in samenhang met de Belgische wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming (hoofdstuk 6).

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van de toestemmingsverklaringen die ons werden afgeleverd vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Gelieve hierbij te noteren dat de herroeping alleen geldt voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden niet beïnvloed.

 

7. In hoeverre is er sprake van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

 

In principe maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen op grond van artikel 22 van de AVG om de zakelijke relatie te rechtvaardigen of te onderhouden. Indien wij in individuele gevallen wel gebruik maken van deze procedures, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, indien dit wettelijk verplicht is.

 

8. Vindt er profilering plaats?

 

Soms verwerken wij uw gegevens automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). Wij maken bijvoorbeeld gebruik van profilering in de volgende gevallen:

 

 •  Om u te voorzien van gerichte informatie en persoonlijk advies over producten, maken wij gebruik van evaluatie-tools. Deze maken op de behoeften afgestemde communicatie en reclame mogelijk, met inbegrip van markt- en opinieonderzoek.

Informatie over uw recht op herroeping volgens artikel 21 van de AVG.

 

1. Recht van bezwaar in specifieke gevallen

 

U heeft te allen tijde het recht om, omwille van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, uw toestemming te herroepen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van artikel 6 (1) (e) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 (1) (f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 (4) van de AVG.

 

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging in rechte.

 

2. Recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor directe reclamedoeleinden te herroepen

 

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op het voeren van directe reclame. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

U kunt uw toestemming hiervoor intrekken door een brief in die zin te sturen naar:

 

GRENKE SRL BV

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

of per e-mail: [email protected]